Zon Jongen Meisje

Medezeggenschapsraad

Basisschool Het Molenven heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen onderling en met de directeur van de school.

Het doel van de MR is om enerzijds invulling te geven aan medezeggenschap van ouders en leerkrachten en anderzijds om bij te dragen aan openheid en overleg binnen de school. De taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen en verder uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Aan de MR wordt vooraf om advies of om instemming gevraagd bij bepaalde besluiten van de directeur. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven en worden ontwikkelingen op school besproken. Het scala aan onderwerpen is daardoor heel breed. Voorbeelden van onderwerpen die jaarlijks passeren zijn de begroting, het onderwijskundig jaarverslag, het schoolplan en de schoolgids, personeelsinzet, samenwerking met andere scholen et cetera. In het medezeggenschapsreglement staat precies voor welke besluiten of onderwerpen de MR betrokken wordt. De link naar het reglement staat hieronder.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ook openbaar is. De verslagen worden op Social Schools gedeeld of zijn op te vragen via: mr.molenven@stichtingtalentis.nl. De zittingsduur voor leden van de MR is drie jaar.

Graag maken wij jou er op attent dat de MR openstaat voor suggesties, opmerkingen en ideeën. Ook is het fijn als zich regelmatig nieuwe leden aandienen. Als je belangstelling hebt om lid van de MR te worden of als je suggesties of ideeën wilt aandragen, dan kun je contact opnemen met een van de leden of mailen naar: mr.molenven@stichtingtalentis.nl

Het Molenven is onderdeel van Stichting Talentis. Het bestuur van die stichting is verantwoordelijk voor school overstijgende besluiten en beleid. Ook dan is er medezeggenschap van ouders en leerkrachten, in de vorm van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden voorgedragen door de MR-leden van de diverse scholen. Voor meer informatie over de GMR kun je terecht op de website van Stichting Talentis: https://www.stichtingtalentis.nl. Natuurlijk kun je ook een van de leden van de MR vragen om informatie over de GMR.

De huidige leden van de MR zijn: Barbara Wagenaar-Soedjak, Niels Verweij, Niki van der Linden, Marjolijn Beukers, Sandra van't Wout en Jacqueline Stassen.