Medezeggenschapsraad

 

 

De leden van de MR (van links naar rechts): Paul Verheijen (vz), Marjolijn Beukers, Bob Scheffer, Wilma Nuchelmans, Roland Baks en Jacqueline Stassen

Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs een feit geworden.

Deze wet regelt de structuur waarop de twee groeperingen, ouders en de onderwijsgevenden, inspraak hebben. In deze wet wordt voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad wordt ingesteld, bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders. Aan de hand van een reglement adviseert deze raad het schoolbestuur en de directie in alle zaken die de school aangaan. Bepaalde besluiten van het bestuur of de directie hebben vooraf instemming nodig van deze raad, terwijl bij andere zaken vooraf advies gevraagd wordt.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 leerkrachten.

Bij school overstijgend beleid wordt door het bestuur van de Stichting de Leijestroom, gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden voorgedragen door de MR-leden van de diverse scholen. Totaal heeft de GMR 16 leden.

De directeur van de school voert namens het bestuur overleg met de MR. De Algemeen Directeur van de Stichting, voert namens het bestuur overleg met de GMR. Afhankelijk van de onderwerpen schuiven daar eventueel bestuursleden bij aan.