Zon Jongen Meisje

Oudervereniging

 

Op Het Molenven zijn ouders actief betrokken bij tal van activiteiten. Culturele thema’s, sportmanifestaties, schoolreis, en niet te vergeten feesten zoals Kerstmis, carnaval en het zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar zijn onderwerpen waar veel ouders zich mee bezighouden.

Het belang van samenwerking met ouders

Vele activiteiten worden in nauwe samenwerking met het schoolteam georganiseerd door de oudervereniging via activiteitencommissies. Ook coördineert de oudervereniging de inzet van unit/klassenouders. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking en de communicatie tussen ouders en het schoolteam. Ook helpt de oudervereniging bij activiteiten die het onderwijs en het welzijn van de leerlingen ten goede komen. Structurele samenwerking tussen ouders en team is belangrijk; het zorgt voor nieuwe impulsen en draagt bij aan de identiteit van de school.

Automatisch lidmaatschap

De oudervereniging van Het Molenven is een zelfstandige (formele) vereniging. Alle ouders worden geacht automatisch lid te zijn van deze vereniging, tenzij zij schriftelijk bezwaar maken. Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd waar met de ouders ideeën en plannen worden besproken. Ook wordt de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging wordt gekozen door de leden (de ouders). Het bestuur heeft vanuit de ouders een belangrijke signalerende functie richting de schooldirectie en richting de medezeggenschapsraad. Ook treedt zij op als schoolvertegenwoordiging bij speciale aangelegenheden. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar; elke ouder is daarbij als toehoorder van harte welkom. De vergaderdata worden via de jaarkalender in Social Schools bekend gemaakt.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Elsje Baken - Deckers
Dorethé van Engelen
Tamara Wiersma
Ben van Roij
Carola van Rijswijk
Ilze Bottram
Mirjam van der Bruggen – van Veen
 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Privacy reglement 2018 

 
De notulen zijn op te vragen via Social Schools of ov.molenven@stichtingtalentis.nl