Zon Jongen Meisje

Ons onderwijs in de praktijk

De kenmerken van ons onderwijs in de praktijk

Regie: Onze visie is dat we kinderen leren om van zelfstandig naar zelfverantwoordelijk leren te komen zodat zij goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs doorstromen. Zo stimuleren we kleuters om zelf te doen wat ze al zelf kunnen zoals hun eigen jasje aantrekken en hun tas ophangen. Stap voor stap leren we kinderen om te werken met een dagtaakje en later een weektaak. We bespreken regelmatig met kinderen wat ze al beheersen en wat ze nog extra moeten oefenen. Zo hebben kinderen duidelijk de doelen voor ogen waar ze naar toe werken. We voeren hierover regelmatig kindgesprekken.

Hierdoor krijgen ze de regie over hun eigen leerproces. In de bovenbouw wordt dit verder uitgebouwd en voeren we kind-oudergesprekken over de voortgang en de resultaten.

De mening van de leerlingen vinden we erg belangrijk, niet alleen als het over hun eigen leerproces gaat maar ook hun mening over algemene schoolzaken. Vandaar dat we werken met een leerlingenraad die meedenkt over wat goed gaat op school en wat beter kan.

Vertrouwen in zichzelf en anderen en een goed pedagogisch klimaat: De sociaal- emotionele ontwikkeling en welbevinden vormen de belangrijkste basis om tot optimale ontwikkeling te komen. Daarom besteden wij hier structureel aandacht aan. We gebruiken een leerlingvolgsysteem Scol om gedurende het hele jaar te volgen hoe kinderen zich op dit vlak ontwikkelen en welbevinden. We werken met de methodiek Fides om preventief te werken aan een sterk pedagogisch klimaat.

Creativiteit in denken en doen en betekenisvol leren: We zetten in op betekenisvol leren door met kinderen te bespreken aan welke doelen ze werken. We vertellen ook wat het doel is van de instructie of opdracht.

Daarnaast is ons onderwijs erop gericht dat we het leren meer betekenis geven dan alleen de kennis vergaren. We leren ze deze ook toe te passen in de praktijk en verbanden te leggen. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen de opdracht gegeven om de belangrijke steden van een land te kennen maar zoeken kinderen ook een aantal typische gerechten en cultuurkenmerken op van dat land. We werken met thema’s, leren de kinderen om informatie op te zoeken en oplossingen bedenken.

Samenwerken en leren van elkaar: Op het leerplein werken groepjes samen en leren kinderen van elkaar. Ook bij onze methode Jeelo (www.jeelo.nl ) werken leerlingen veel samen om een opdracht of project uit te werken. De thema’s zijn gebaseerd op 3 pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Het samenwerken in groepjes en jezelf kunnen presenteren komt hierbij nadrukkelijk terug.

Spelend en ontdekkend leren: In de kleutergroepen werken we volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Het leren wordt in het spel gebracht omdat we het spel als belangrijkste middel zien om de ontwikkeling te stimuleren. We werken door de hele school met thema’s waarin verschillende vakken geïntegreerd worden. We zetten sterk in op handelend leren en leren met behulp van concrete materialen. Zo gebruiken we ook doelgericht spellen waarbij het rekenen of taal geoefend wordt en doen we met regelmaat een reken- of spellingsles in het bos.

ICT, wetenschap, techniek: We geven met ons Ontdeklab materiaal een impuls aan de vaardigheden op het gebied van ICT, wetenschap en techniek.

Cultuur, kunst, muziek: We werken nauw samen met Plaza Cultura en één van onze leerkrachten is opgeleid als cultuurcoördinator. Door het jaar heen plannen we meerdere cultuur-, kunst- en muziekactiviteiten. We benutten hierbij ook de expertise van ouders en van de omgeving zoals een buurtbewoner van ruim 90 jaar die komt vertellen over hoe de omgeving er hier vroeger uit zag toen er nog een kazerne stond en over de tweede wereldoorlog. Een bezoek aan het Rijksmuseum door de groepen 5 is jaarlijks gepland.

Samenwerking ouders: De driehoek kind-ouder-school is bewezen effectief als het gaat om het beïnvloeden van de ontwikkeling van kinderen. We betrekken ouders dan ook intensief bij de zowel pedagogische- als didactische ontwikkeling. Naast de jaarlijks ingeplande oudergesprekken, plannen we ook extra gesprekken in als daar aanleiding voor is vanuit school, ouders of vanuit het kind zelf.