Zon Jongen Meisje

Pedagogisch & didactisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf onderzoeken en ervaren waar hun leermogelijkheden liggen. Wij bieden een veilige en uitdagende leef- en leeromgeving, waarin ieder kind gezien wordt en zichzelf mag zijn. Elk kind krijgt op onze school veel vrijheid om zich te ontwikkelen binnen een heldere structuur. Onze 4 units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen helpen elkaar en werken veel samen.

Ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

De leerkrachten stimuleren kinderen om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Zij hebben naast hun educatieve rol ook een coachende rol en stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig tot oplossingen te komen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen en keuzes maken. Zij onderzoeken hun eigen mogelijkheden en ontdekken hun talenten. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leren.

Maatschappelijk bewustzijn

Door maatschappelijke ontwikkelingen bij het onderwijs te betrekken, leren we kinderen om verbanden te leggen tussen de lessen op school en de wereld om hen heen. Hiermee werken we aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen. We motiveren hen om oplossingen voor vraagstukken te bedenken vanuit het besef dat je op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken.